Aš, the former customs house
St2179, 95100 Selb, Germany
  • Story
  • Place

Setkávání členů bavorské Grenzpolizei s československými pohraničníky

Available in: English | Česky

V padesátých letech neexistovaly oficiální styky mezi naší Pohraniční stráží a jejími kolegy ze Západu, a tak i vzájemná setkání strážců z obou stran hranic, odehrávající se za drátěným zátarasem, mívala poněkud dobrodružný charakter. Jelikož dosud neexistovalo přímé telefonické spojení, nechávali na počátku padesátých let příslušníci bavorské Grenzpolizei (GP) lístečky se vzkazy pro československou stranu kupříkladu na hraničních kamenech a patnících. Ve vzkazu byla obvykle žádost o setkání, její důvod, místo a čas. Společné rozmluvy se nejčastěji týkaly uprchlíků z jedné či druhé strany. O těchto hovorech pak naši pohraničníci vedli pečlivé zápisy pro nadřízené a kontrarozvědku. Existovalo totiž podezření, že německá strana sjednává schůzku za jiným účelem, než za jakým uváděla (například špionáž). Tu a tam docházelo i ke stykům s Američany, u nichž naše strážce hranic udivovala znalost češtiny. Za zmínku též stojí fakt, že v některých zprávách vojáci PS s gustem hlásili nelibost, s níž příslušníci GP komentovali činnost pohraničních oddílů Američanů. Dalšími důvody k uskutečnění oboustranného setkání bývaly třeba poškozené hraniční kameny, demarkace hraničních toků nebo i strom, který v důsledku vichřice spadl na území ČSR. V červnu roku 1959 projednali bavorští a českoslovenští hraniční zmocněnci společnou pochůzku na hranici obou států nedaleko Trojmezí. Jejím cílem mělo být odstranění závad týkajících se rozhraničení, čímž byla myšlena kontrola hraničních mezníků a jejich úprava. Šlo o nátěr bílou barvou, vyznačení iniciál, čísel nebo křížků a směrových značek. Ve společné smlouvě si obě strany pro své zástupce vzájemně zaručily „naprostou bezpečnost a nedotknutelnost“ při pohybu v hraničním pásmu. Kupříkladu nedaleko Aše docházelo na počátku padesátých let k jednání o cenách plynu. Město totiž odebíralo plyn z plynárny z bavorského Selbu. Pohraničníci sloužící v osmdesátých letech vzpomínají na to, jak jim jejich kolegové z německé strany nechávali na patnících u nás nedostupné značky cigaret.

Aš, the former customs house

Available in: English | Česky

The Iron Curtain divided Europe into its democratic and non-democratic parts. The Cold War even saw the prospect of military conflict looming large in the region on several occasions. Therefore, the border between Czechoslovakia and the countries of Western Europe rather resembled a dividing line between two belligerent parties. The old customs houses, as well as roads and railways, was closed. In some places railway tracks were ripped out. However, even this ‘hot region’ witnessed occasional contact and cooperation between the Czechoslovak and the West German sides.

Memory of Nations Places Mobile App
Get the app for free in your mobile app store!